V prípade reklamácie prosím vyplňte tento reklamačný formulár!

Reklamačný formulár 

 

Formulár na reklamáciu poskytnutých služieb objednaných prostredníctvom webového sídla

www.pergolari.sk

Objednávateľ:

Meno a priezvisko: __________________________________________

Adresa: _________________________________________________

Telefón: _________________________________________________

E-mail: __________________________________________________

Týmto reklamujem poskytnutú službu/služby, ktorú/ktoré som si objednal/a prostredníctvom webového sídla www.pergolari.sk

Reklamovaná služba:

Číslo objednávky: ________________________ zo dňa __________________________

Číslo faktúry:         ________________________ zo dňa __________________________

Názov služby:        _______________________________________________________

Popis reklamácie: _______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

V ____________, dňa ____________

 

                                                                                                                                      ___________________

                                                                                                                                            podpis objednávateľa

 

Vyjadrenie k reklamácii (tieto údaje vypĺňa poskytovateľ)

Reklamácia prijatá dňa: ____________________________________________________

Vyjadrenie k reklamácii:____________________________________________________

___________________________________________________________________

Reklamácia vybavená dňa: __________________________________________________

Reklamáciu vybavil: _______________________________________________________

 

                                                                                                                                   ____________________

                                                                                                                                           podpis poskytovateľa