Ako objednávateľ - spotrebiteľ služieb objednaných prostredníctvom webového sídla www.pergolari.sk máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Ako objednávateľ - spotrebiteľ služieb objednaných prostredníctvom webového sídla www.pergolari.sk máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v nadväznosti na ustanovenia čl. VIII. ods. 1. (osobitné ustanovenia pri spotrebiteľovi) všeobecných obchodných podmienok zverejnených na webovom sídle www.pergolari.sk. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na adresu: Pergolari s.r.o., Agátová 6, 943 01 Štúrovo alebo na e-mail: pergolariinfo@gmail.com. Na tento účel môžete použiť vzor na písomné odstúpenie od zmluvy, ktorý vyplňte podľa pokynov.
Objednávateľ - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú poskytovateľ začal plniť so súhlasom objednávateľa - spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stanovenej v §4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom objednávateľ - spotrebiteľ prehlásil, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb.

Adresa poskytovateľa: Pergolari s.r.o., Agátová 6, 943 01 Štúrovo

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytovaní služieb na objednanú službu ............................................................

………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................
(vypíšte službu/služby a číslo objednávky/zmluvy o poskytovaní služieb, na základe ktorých Vám bola služba poskytnutá.)

 

Dátum prijatia služby: ……………………………………….... (vypíšte)

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy: …………………………………………………………………………………………………........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
(nie je Vašou povinnosťou ako spotrebiteľa uviesť dôvod, avšak jeho dobrovoľným vyplnením pomáhate zlepšiť nami poskytované služby)


Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:  .....................
……………………………………………………………………………….......................

 

V …………………………., dňa ………………………………

 

..........………………………………
Váš podpis

 

Vaše meno a priezvisko (doplniť):         ………………………………........................

Adresa (ulica, číslo, názov obce, PSČ):  ……………………………..........................