Interné smernice

Interné smernice

Povinnosť vypracovať interné smernice zakotvuje v niektorých prípadoch priamo zákon. Preto ich absencia nesie so sebou riziko uloženia pokuty. Interné (vnútropodnikové) smernice sú interné dokumenty, ktoré stanovujú jednotné pravidlá, postupy a pokyny pri konkrétnej činnosti. Interné smernice, ktoré by nemali chýbať v dokumentácii podnikateľského subjektu sú najmä: účtovná smernica, bezpečnostná dokumentácia, registratúrny plán, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarne poplachové smernice a požiarny evakuačný plán. 

Vypracujeme pre Vás interné smernice od 70 EUR

Mám záujem

Účtovné smernice

Bezpečnostná dokumentácia v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Registratúrny plán

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci