Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia je dobrovoľné zrušenie spoločnosti prichádzajúce do úvahy, ak spoločnosť eviduje v účtovníctve majetok, a popritom nemá žiadne záväzky voči svojim veriteľom. Ak spoločnosť má minimálne dva záväzky voči svojim veriteľom po lehote splatnosti 30 dní, prichádza do úvahy už len konkurz.

Postup: Valné zhromaždenie spoločnosti prijme rozhodnutie o zrušení spoločnosti, jej vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora. Likvidácia spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra, keďže spoločnosť v likvidácii je povinná po dobu likvidácie používať obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Likvidátorom môže byť spoločník spoločnosti alebo štatutárny orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený robiť v mene spoločnosti iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, t.j. uplatňovať pohľadávky, prijímať plnenia, zastupovať spoločnosť pred súdom a inými orgánmi, plniť záväzky spoločnosti. Odo dňa vstupu do likvidácie spoločnosť prestáva platiť daňovú licenciu. Vstup do likvidácie so sebou nesie z účtovného hľadiska zatvorenie a otvorenie účtovných kníh. Likvidácia spoločnosti je proces, ktorý závisí od viacerých faktorov ako je majetok spoločnosti, záväzky spoločnosti a iné a spravidla trvá nie menej ako 6 mesiacov. Po skončení likvidácie dochádza k výmazu spoločnosti z obchodného registra.

 

Likvidácia spoločnosti už od 460 EUR    Mám záujem

V cene

Konzultácia a analýza účtovného stavu

Príprava dokumentov o vstupe do likvidácie

Zápis likvidácie do obchodného registra

Oznámenie likvidácie do obchodného vestníka

Vyžiadanie súhlasu správcu dane

Podanie návrhu na výmaz spoločnosti
 

V cene nie je: 

  •  súdny poplatok vo výške 33,- EUR
  •  poplatok do Obchodného vestníka 20,- EUR
  •  poplatky za overenie podpisov