Zakladanie s.r.o. od roku 2016 opäť ľahšie

Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným sa s účinnosťou novely obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri zjednoduší! Pre zakladajúcich spoločníkov odpadá povinnosť splatiť vklady alebo ich časti na osobitný účet vedený v banke. Opäť bude možné vložiť vklad do pokladnice spoločnosti tak, ako tomu bolo do 30. novembra 2013. 

Zápis do obchodného registra

To teda znamená, že od prvého januára 2016 nebude potrebné k návrhu na zápis do obchodného registra dokladať potvrdenie banky o splatení vkladu, ale bude postačujúce, ak správca vkladu vydá písomné vyhlásenie o splatení vkladu spoločníkov alebo jeho časti do základného imania.

 

 

vklady do ziSprávcom vkladu môže byť zakladateľ alebo jeden zo zakladateľov určený v zakladateľskej alebo spoločenskej zmluve. Základné imanie v  spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť minimálne vo výške 5.000,- EUR. V prípade, že spoločnosť zakladá jediný spoločník, musí tento splatiť celý svoj vklad ešte pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra. Ak však spoločnosť zakladá viacero spoločníkov, musí byť peňažný vklad splatený najmenej v rozsahu 30%. V súvislosti so splácaním vkladov do pokladnice je potrebné upriamiť pozornosť i na skutočnosť, že ak by vklad všetkých spoločníkov, resp. jediného spoločníka presiahol zákonom požadovanú minimálnu hodnotu základného imania, t.j. bol vyšší ako 5.000,- EUR, je potrebné vložiť vklad/vklady na bankový účet, najmä s ohľadom na ustanovenia zákona o obmedzení platieb v hotovosti. 

 

Autor: ZK

ZALOŽÍME VÁM S.R.O. ZA 360,- EUR
5 voľných živností, súdny poplatok na obchodný register, vypracovanie zakladajúcich dokumentov, zastupovanie pred úradmi

 

 

                         

 

 

e-mail

Máte záujem o naše služby? 
Kontaktujte nás!

 

Posted in Obchodné spoločnosti.