Ako ušetriť na odvodoch pri zamestnávaní študentov

Zamestnávaním študenta na základe uzavretej dohody o brigádnickej práci študentov môže študent ale i zamestnávateľ ušetriť na odvodoch. Prečítajte si, za akých podmienok platíte štátu menej.

Čo treba vedieť o Dohode o brigádnickej práci študentov

  • dohoda o brigádnickej práci študentov môže byť uzavretá len so žiakmi strednej školy alebo študentmi vysokej školy denného štúdia, ktorí nemajú viac ako 26 rokov

  • dohoda musí byť písomná /inak je neplatná/ a uzatvára sa najviac na jeden rok

  • rozsah pracovného času v priemere nemôže presiahnuť 20 hodín v rámci jedného týždňa, pričom priemer rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu , na ktorú bola dohoda uzavretá

  • súčasťou dohody je potvrdenie o štatúte študenta - potvrdenie o návšteve školy; potvrdenie sa nevyžaduje iba v prípade, ak sa dohoda uzatvára v čase letných prázdnin, kedy študent skončil strednú školu a ešte nenastúpil na vysokú školu

  • aj na dohodárov sa vzťahujú ustanovenia o minimálnej mzde

Odvodová výnimka pre študentov

Študenti pracujúci na dohodu sú povinní platiť dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), ktoré za nich odvádza zamestnávateľ v celkovej výške 7% z dosiahnutého príjmu. Tieto odvody je možné ušetriť, a to v prípade uplatnenia tzv. výnimky. Čo je to tá odvodová výnimka, ako sa uplatňuje, a aký má konečný efekt na odvodové zaťaženie študenta a zamestnávateľa?

 

Podmienky uplatnenia odvodovej výnimky študentom 

Odvodová výnimka neplatí na študentov, ktorí majú so zamestnávateľom uzavretú pracovnú zmluvu.

  • Výnimku si môže uplatniť iba študent, ktorý má so zamestnávateľom uzavretú dohodu o brigádnickej práci študenta.

  • Výnimku si môže študent uplatniť v jednom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa. Ak má teda študent uzavreté v jednom mesiaci dve alebo tri dohody o brigádnickej práci s viacerými zamestnávateľmi, môže si uplatniť výnimku len u jedného zamestnávateľa.

  • Výnimku si študent uplatňuje u zamestnávateľa na tlačive uverejnenom na webovej stránke sociálnej poisťovne /stiahnuť si ho môžete TU! Tlačivo študent vyplní, podpíše a odovzdá zamestnávateľovi.

Uplatnenie výnimky a odvodové povinnosti

  • Študent si uplatnil u zamestnávateľa výnimku a jeho mesačný príjem nepresiahol 200,- EUR

V danom prípade študent neplatí sociálnej poisťovni dôchodkové poistenie – t.j. starobné a invalidné, ktoré za neho odvádza zamestnávateľ. Zamestnávateľ odvádza za seba iba úrazové a garančné poistenie.

Príklad:

Tomáš J. pracuje počas letných prázdnin ako čašník v kaviarni. So zamestnávateľom má uzavretú dohodu o brigádnickej práci. Jeho mesačný príjem z dohody je 195,- EUR. Tomáš si pri podpise dohody o brigádnickej práci študenta uplatnil výnimku vyplnením tlačiva /oznámenie a čestné vyhlásenie/. V danom prípade nemá Tomáš postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, a teda nie je povinný platiť starobné a invalidné poistenie, ktoré za neho odvádza zamestnávateľ

V prípade, ak by Tomáš pracoval za tých istých podmienok, ale neuplatnil by si výnimku /či už z dôvodu, že o nej nevedel, alebo z dôvodu, že si uplatňuje v ten konkrétny mesiac výnimku u iného zamestnávateľa/ tak by sa Tomáš považoval na účely dôchodkového poistenia za zamestnanca, a teda by mu vznikla povinnosť uhradiť starobné /4%/ a invalidné poistenie /3%/, ktoré za neho odvedie zamestnávateľ v celkovej výške: 13,65 EUR. Zamestnávateľ odvádza za zamestnanca starobné poistenie 14%, invalidné poistenie 3%, garančné poistenie 0,25%, úrazové poistenie 0,8%, rezervný fond solidarity 4,75%.

  • Študent si uplatnil u zamestnávateľa výnimku a jeho mesačný príjem presiahol 200,- EUR

V danom prípade študent platí sociálnej poisťovni dôchodkové poistenie – t.j. starobné a invalidné v celkovej výške 7% zo sumy prevyšujúcej sumu 200 EUR, ktoré za neho odvádza zamestnávateľ. /Zamestnávateľ odvádza za zamestnanca starobné, invalidné, garančné, úrazové poistenie a rezervný fond. /

Príklad:

Študentka Eva J. pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov v hoteli ako recepčná. Jej mesačný príjem je 275 EUR. Eva si u svojho zamestnávateľa uplatnila výnimku. V danom prípade je Eva J. považovaná za zamestnanca a vzniká jej povinnosť platiť sociálnej poisťovni starobné a invalidné poistenie zo sumy presahujúcej 200,- EUR, t.j. zo sumy 75 EUR. Jej zamestnávateľ odvedie sociálnej poisťovni sumu vo výške 5,25 EUR. Zamestnávateľ odvádza za zamestnanca starobné poistenie 14% z príjmu prevyšujúceho hranicu 200,- EUR, invalidné poistenie 3% z príjmu prevyšujúceho hranicu 200,- EUR, garančné poistenie 0,25% z celého príjmu, úrazové poistenie 0,8% z celého príjmu, rezervný fond 4,75% z príjmu prevyšujúceho hranicu 200 EUR.

V prípade, ak by Eva J. pracovala za tých istých podmienok, ale by si neuplatnila výnimku u svojho zamestnávateľa, vznikla by jej povinnosť odviesť sociálnej poisťovni starobné a invalidné poistenie vo výške 7% z dosiahnutého príjmu. Zamestnávateľ by za ňu zaplatil starobné poistenie 14%, invalidné poistenie 3%, garančné poistenie 0,25%, úrazové poistenie 0,8%, rezervný fond solidarity 4,75%. 

Posted in Nezaradené.