Trestná zodpovednosť právnických osôb

Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ukladanie trestov, trestné konanie proti právnickým osobám.

Na základe tohto zákona bude bude možné trestoprávne postihnúť právnickú osobu za protiprávne úkony, ktoré v jej mene vykonali: 

Podľa tohto zákona sa bude posudzovať trestnosť činu, ktorý bol spáchaný právnickou osobou na území Slovenskej republiky, hoci aj sčasti, ak jeho následky mali nastať na území SR.

 • jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu,

 • osoba vykonávajúca kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, pričom nemusí ísť len o také kontrolné orgány, ktorých postavenie priamo upravujú právne predpisy, ako napr. dozorná rada alebo kontrolná komisia, ale aj o kontrolné orgány zriadené právnickou osobou nad rámec obligatórnych kontrolných orgánov; v tomto prípade je dôležité, že ich konanie možno právnickej osobe pričítať len ak konali v jej záujme, teda ak síce konali v mene alebo prostredníctvom právnickej osoby, ale výlučne vo vlastnom záujme, toto konanie nemožno pričítať právnickej osobe v mene ktorej alebo prostredníctvom ktorej konali,

 • iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

Aké tresty môžu byť uložené právnickej osobe?

 1. zrušenie právnickej osoby
 2. prepadnutie majetku
 3. prepadnutie veci
 4. peňažný trest
 5. zákaz činnosti
 6. zákaz prijímať dotácie alebo subvencie
 7. zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
 8. zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
 9. zverejnenie odsudzujúceho rozsudku.

Zásady ukladania trestov

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne:

 • na povahu a závažnosť trestného činu,
 • na pomery právnickej osoby vrátane jej doterajšej činnosti a
 • na jej majetkové pomery,
 • na to, či právnická osoba vykonáva činnosť vo verejnom záujme, ktorá má strategický význam pre národné hospodárstvo, obranu alebo bezpečnosť

Súd bude pri určovaní druhu a výmery trestov ďalej prihliadať na to, aby pri uložení trestu mal tento čo najmenší vplyv na zamestnancov právnickej osoby, na právom chránené záujmy poškodených a veriteľov právnickej osoby, ktorých pohľadávky voči trestne zodpovednej právnickej osobe vznikli v dobrej viere a nemajú dôvod, alebo nesúvisia s trestným činom, na pôsobenie právnickej osoby po spáchanom čine, najmä na jej účinnú snahu nahradiť spôsobenú škodu, alebo odstrániť iné škodlivé následky trestného činu, na očakávaný dôsledok trestu pre jej ďalšiu činnosť, na pomer, v akom na ňu prešli výhody z trestného činu spáchaného v spolupáchateľstve.

Trestné konanie proti právnickým osobám

Trestné konanie proti právnickej osobe vykonáva súd, v ktorého obvode bol trestný čin spáchaný. Trestné stíhanie proti právnickej osobe sa začína vznesením obvinenia proti nej. O začatí trestného stíhania proti právnickej osobe upovedomí policajt toho, kto vedie obchodný alebo iný zákonom určený register, v ktorom je právnická osoba zapísaná. Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že obvinená právnická osoba je trestne zodpovedná za trestný čin a je dôvodná obava, že v trestnej činnosti bude pokračovať, môžu jej byť uložené obmedzovacie alebo zaisťovacie opatrenia, najmä

 • povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
 • zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami,
 • povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať, alebo niečo znášať.

V trestnom konaní môže za právnickú osobu konať a robiť v jej mene právne úkony len jedna osoba, ktorou je prioritne jej štatutárny orgán, ktorý má právo odoprieť vypovedať. Môže však za ňu konať aj písomne splnomocnený zástupca. Právo zvoliť si obhajcu má osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby.

Autor: KP

 

Posted in Nezaradené.