Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení POZOR! Viete, čo všetko Vám kontrola môže vytknúť?

Ste podnikateľ a prevádzkujete penzión, apartmány, turistickú ubytovňu, kemping, alebo ponúkate ubytovanie v súkromí? Viete, čo všetko Vám kontrola môže vytknúť ? 

V období júna a júla roka 2015 vykonali inšpektori SOI-ky kontrolné akcie, ktorých účelom bolo preverenie úrovne a vybavenosti ubytovacích zariadení. Kontroly boli orientované do rekreačných oblastí a centier turistického ruchu v regiónoch celého Slovenska. Prečítajte si, na čo by ste mali byť pripravený v prípade kontroly aj vy.

Zaradenie ubytovacieho zariadenia do kategórie a triedy

Ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ste povinný ubytovacie zariadenie zaradiť do niektorej z kategórie bližšie špecifikovanej vyhláškou č. 277/2008 Z.z., ktorou sa stanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia. V zmysle nej je napríklad penzión zaradený do kategórie 3., apartmánový dom do kategórie 4. a ubytovanie v súkromí do kategórie 9.

V prípade, že ubytovacie zariadenie nemáte vôbec zaradené do kategórie a triedy, alebo je zaradené nesprávne, vystavujete sa riziku postihu.
Penzión je v zmysle predmetnej vyhlášky charakterizovaný ako jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu najmenej s piatimi izbami a najviac so štyrmi stálymi lôžkami v izbe. Za apartmánový dom sa považuje ubytovacie zariadenie, ktoré je prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich apartmánoch alebo v štúdiách. Ubytovanie v súkromí je charakterizované ako ubytovanie hostí v rodinnom dome alebo v izbách rodinných domov. 

Okrem toho, že zaradíte ubytovacie zariadenie do jednej z kategórií, ste povinný určiť aj triedu podľa úrovne a rozsahu poskytovaných služieb spojených s ubytovaním, ktorá sa označuje hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

 

Splnenie všeobecných požiadaviek na ubytovacie zariadenie

Kontrola sa zameriava aj na splnenie všeobecných požiadaviek na ubytovacie zariadenie, medzi ktoré okrem iného patrí aj:

prevádzkovatelia ubytovacích zariadení

 • povinnosť označenia ubytovacieho zariadenia na vhodnom a viditeľnom mieste

 • povinnosť umiestnenia cenníka ubytovacích služieb na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste

 • výmena posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, utierok po skončení pobytu hosťa, resp. v prípade časovo dlhšieho ubytovania v časových intervaloch uvedených v prílohe vyhlášky

 • možnosť zatemnenia okien v ubytovacích zariadeniach

 • vetranie v hygienických zariadeniach

 • nepoškodená, funkčná a udržiavaná vnútorná vybavenosť ubytovacích zariadení

 • umožnenie prístupu motorového vozidla k ubytovaciemu zariadeniu /s výnimkou ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v historických častiach mesta, či v neprístupných horských a lesných terénoch/

Najčastejšie nedostatky zistené SOI-kou pri kontrole boli najmä neumiestnenie cenníka na viditeľnom a prístupnom mieste, chýbajúce čísla kontaktov na políciu, lekársku a zdravotnú službu, hasičskú jednotku, linku tiesňového volania, nezabezpečenie účinného vetrania v hygienických zariadeniach, nezatemniteľné okná ubytovacích objektov a izieb.

 

Cenové predpisy a zásada rovnakého zaobchádzania

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a o cenách ste ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný informovať zákazníka o cene poskytovanej služby, pritom cenu služby zreteľne označiť, alebo informáciu o nej vhodne sprístupniť.

Za diskrimináciu nebola považovaná zľava na poskytnutú službu, ak mala služba inú kvalitu, alebo ak bola zľava poskytnutá pre skupinu účastníkov.
 V cenníku vami prevádzkovaného ubytovacieho zariadenia musí byť teda každá poskytovaná služba uvedená samostatne a označená príslušnou cenou. Zároveň ste ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania ustanovenú antidiskriminačným zákonom. Za diskrimináciu spotrebiteľa sa považuje napríklad i rozdielne účtovanie ceny za rovnako poskytnutú službu zahraničným a tuzemským hosťom.

 

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok

Ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ste povinný mať vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý je potrebné dať schváliť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Schváleniu regionálnym úradom verejného zdravotníctva podlieha i každá zmena prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste. Čo musí prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenie obsahovať? 

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa
 • druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
 • podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia
 • spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny
 • spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia
 • postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu
 • postu pri zabezpeční ničenia živočíšnych škodcov
 • spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

/Vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia nájdete TU./

Ak inšpekcia pri kontrole zistí nedostatky pri prevádzkovaní ubytovacích zariadení, vydá pokyny na ich odstránenie. V prípade nedostatkov závažného charakteru bude začaté správne konanie o uložení postihu.

Autor: ZK

 

 

Posted in Nezaradené.