Prenajímam byt, ako mám postupovať?

Vlastníte byt a chystáte sa ho dať do prenájmu? Máte na výber – buď uzatvoríte zmluvu s nájomcom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Výber je vždy na dohode zmluvných strán - prenajímateľa a nájomcu. 

Ak sa však rozhodnete postupovať v zmysle zákona o krátkodobom nájme môžete:

  • si upraviť kratšiu výpovednú lehotu /nie však kratšiu ako jednomesačnú/. V nájomnej zmluve podľa občianskeho zákonníka nemôže byť výpovedná lehota kratšia ako tri mesiace (ak by aj bola, je zmluva v tejto časti neplatná).

  • si dohodnúť tzv. „kauciu“ – peňažnú zábezpeku, ktorá slúži na zabezpečenie nárokov prenajímateľa, napríklad z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad súvisiacich s užívaním bytu (t.j. elektrina, voda, kúrenie). Kaucia má stanovenú výšku a nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia súvisiace s užívaním bytu.

  • na zabezpečenie svojich nárokov plynúcich napríklad z nezaplateného nájomného či škody spôsobenej nájomcom zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte.

 

prenájom bytu

Registračná povinnosť

Nesmiete však zabudnúť na registráciu na daňovom úrade (keďže na registračnú povinnosť sa zákon o krátkodobom nájme priamo odvoláva), ani na uzatvorenie písomnej zmluvy. Povinnosť registrácie si ako prenajímateľ splníte, ak na daňový úrad (príslušný je daňový úrad podľa trvalého bydliska prenajímateľa) podáte žiadosť o registráciu v lehote do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola zmluva podpísaná.

A čo musí takto uzatvorená zmluva obsahovať? Údaje zmluvných strán; označenie predmetu nájmu; určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu; opis stavu bytu – vybavenie bytu a závady bytu; určenie doby nájmu, ako i vyhlásenie nájomcu o tom, že si je vedomý, že nájomná zmluva je uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme. Nájomná zmluva musí byť písomná a uzatvára sa výlučne na dobu určitú, najdlhšie na dobu dvoch rokov, pričom je možné ju predlžiť dodatkom k nájomnej zmluve najviac na dva roky, a to po sebe dvakrát. Podpisy na zmluve nemusia byť úradne osvedčené.

Autor: ZK

Posted in Nehnuteľnosti.