Predaj nehnuteľnosti a DPH

Kúpili ste poľnohospodársky pozemok za účelom jeho neskoršieho rozparcelovania a predaja na stavebné pozemky? Pozor! V určitých prípadoch sa na vás môže vzťahovať zákon o DPH.

Podľa zákona o DPH sa ekonomickou činnosťou rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávaná ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Zdaniteľnou osobou podľa zákona o DPH je každá osoba, ktorá nezávisle vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnosť.

Samotné rozparcelovanie pozemkov za účelom dosiahnutia vyššej ceny ešte nie je rozhodujúce pre to, či je vaša činnosť považovaná za činnosť ekonomickú, a teda či prekračuje bežný rámec nakladania so súkromným majetkom. Ak však podniknete aktívne kroky k predaju nehnuteľnosti uplatnením podobných prostriedkov, aké používa výrobca, obchodník, alebo osoba poskytujúca služby, vaše konanie bude považované za ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH.

Aktívne kroky môžu pozostávať okrem iného napríklad zo zavedenia inžinierskych sietí na daných pozemkoch, ako aj z využitia overených marketingových krokov (ponuka nehnuteľností na internetových portáloch a pod.). Napríklad kúpite pozemok, tento rozparcelujete, zavediete inžinierske siete a tieto rozparcelované pozemky budete inzerovať a predávať.

Keďže tieto aktivity normálne nepatria do rámca nakladania so súkromným majetkom, dodanie pozemku určeného na výstavbu sa v tomto prípade nemôže považovať za činnosť spojenú s uplatňovaním práva majiteľa.

Takéto konanie sa považuje za ekonomickú činnosť, a teda takýto predávajúci bude považovaný za zdaniteľnú osobu v zmysle zákona o DPH.

Rovnako, ak opakovane vykonávate nákup a predaj nehnuteľností za účelom získania príjmov majúcich sústavnú povahu, budete mať postavenie zdaniteľnej osoby na účely DPH.

Zdroj: www.financnasprava.sk; www.curia.com – rozsudok ESD C-180/10

 

Autor: KP

 

 

Posted in Dane, Nehnuteľnosti.