Musím alebo nemusím podať daňové priznanie?

Onedlho prichádza čas podania daňového priznania. Viete, či aj vy máte povinnosť podať daňové priznanie  a ako máte postupovať? Nižšie Vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky ohľadom daňového priznania k dani z príjmu.

Musím podať daňové priznanie? 

Daňové priznanie je povinný podať každý, koho celkové zdaniteľné príjmy v roku 2015 presiahli 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá je v tomto roku vo výške 1.901,67 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane, pričom nie je od dane oslobodený.

 

 

 Ktoré príjmy podliehajú dani?

 • príjmy zo závislej činnosti, teda predovšetkým zo zamestnania,

  Osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou (teda osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt, alebo sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku) zahŕňa do celkových zdaniteľných príjmov aj príjem dosiahnutý v zahraničí.

 • príjmy z podnikania ako sú príjmy samostatne hospodariaceho roľníka, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov, napr. audítor, daňový poradca, súkromný lekár a pod., príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti),

 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (ako sú príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu, príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, príjmy znalcov a tlmočníkov apod.)

 • príjmy z prenájmu nehnuteľností,

 • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu,

 • príjmy z kapitálového majetku (ako úroky a výnosy z cenných papierov, úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a pod.),

 • ostatné príjmy (napríklad z prevodu vlastníctva nehnuteľností, z prevodu cenných papierov, z prevodu obchodného podielu a pod.)

 

Podá za mňa daňové priznanie zamestnávateľ?

Daňové priznanie nemusí podať zamestnanec, za ktorého zamestnávateľ vyhotoví ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmov, ak o to zamestnanec zamestnávateľa požiada, a to najneskôr do 15. februára. 

Sadzba dane:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahla sumu 35.022,-31 €,

 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahla sumu 35.022,- €.

Daňové priznanie treba podať a zároveň zaplatiť daň do 31. marca. Môžte ho podať osobne na daňovom úrade, alebo poslať poštou, pričom na poštu ho musíte podať najneskôr v posledný deň lehoty, teda 31. marca. V prípade, akýchkoľvek otázok ohľadom daňového priznania nás kontaktuje na pergolariinfo@gmail.com.

Autor: KP

Posted in Dane.