Uvažujete o založení živnosti? Aké odvody platí začínajúci živnostník v roku 2016?

Vybaviť si živnosť je už pomerne rýchly a nenáročný proces. Ak spĺňate zákonné podmienky, t.j. máte 18 rokov, ste bezúhonný (bez záznamu v registri trestov) a máte spôsobilosť na právne úkony, stačí, ak navštívite odbor živnostenského podnikania obvodného úradu v mieste vášho bydliska.

Odbor živnostenského podnikania poskytuje v súčasnosti služby tzv. jednotného kontaktného miesta, vďaka čomu vám priamo na živnostenskom úrade vypýtajú výpis z registra trestov, podajú prihlášku na registráciu daňového identifikačného čísla (DIČ) a prihlášku na zdravotné poistenie. Toto všetko si viete vybaviť aj elektronicky, ak disponujete občianskym preukazom so zaručeným elektronickým podpisom.

Ako začínajúci podnikateľ sa nevyhnete plateniu odvodov. Čo a kde musíte začať platiť?

  • Odvody, teda preddavky na verejné zdravotné poistenie

Ak už držíte v ruke živnostenský list, ste povinný do 8-ich dní odo dňa oprávnenia vykonávať živnosť, prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako samostatne zárobkovo činná osoba a oznámiť zdravotnej poisťovni výšku odvodov - teda preddavkov, ktoré budete mesačne platiť na zdravotné poistenie.

 

Výška preddavku je určená podľa vlastného rozhodnutia: najmenej však 60,06 EUR (najviac 600,60 EUR). Preddavky na poistné sa platia na účet zdravotnej poisťovne za kalendárny mesiac dozadu, pričom sú splatné do 8-eho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platia.

 

Preddavky na zdravotné poistenie pre začínajúcich živnostníkov sú len predpokladanou výškou; skutočnú výšku preddavkov určí zdravotná poisťovňa na základe ročného zúčtovania poistného podľa skutočných príjmov nasledujúci rok. V dôsledku toho, vám môže vzniknúť nasledujúci rok nedoplatok (ktorý musíte doplatiť) alebo preplatok (ktorý vám bude vrátený.) Ak podnikáte ako živnostník popri zamestnaní, nemusíte platiť preddavky na zdravotné poistenie.

 

Príklad: Ivan T. začal podnikať ako živnostník na základe živnostenského listu, ktorý mu vydal živnostenský úrad 8. marca 2016. Najneskôr do 16. marca 2016 sa Ivan T. prihlási do zdravotnej poisťovne, pričom do 8. apríla 2016 uhradí zdravotnej poisťovni preddavok za mesiac marec 2016 vo výške 46,50 EUR, pomerne podľa počtu dní v mesiaci, od kedy mu vzniklo oprávnenie podnikať /keďže nepodnikal ako živnostník celý mesiac marec, ale až od 8. marca, neplatí celú sumu 60,06 EUR/. Za ostatné mesiace bude platiť sumu 60,06 EUR. Následne v roku 2017 pri ročnom zúčtovaní, na základe informácie od zdravotnej poisťovne zistí, či mu vznikla povinnosť odvádzať vyššie preddavky, teda, že mu vznikol nedoplatok, ktorý aj musí uhradiť, alebo mu vznikol preplatok.

 

 

 

  • Odvody do sociálnej poisťovne

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne (nemocenské poistenie, starobné dôchodkové poistenie, invalidné dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu solidarity) je v prvom roku živnostenského podnikania dobrovoľné (výšku dobrovoľného poistenia nájdete nižšie v tabuľke). Začínajúci podnikateľ teda nemá povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to až do 30-teho júna roka nasledujúcom po roku, v ktorom začal podnikať. V nasledujúcom roku mu vznikne povinnosť platiť odvody iba v prípade, ak za predchádzajúci (teda v danom prípade prvý rok podnikania) mal príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základe (hrubý príjem bez odpočítania výdavkov).

 

Poistné do Sociálnej poisťovne sa platí na účet Štátnej pokladnice za kalendárny mesiac dozadu, pričom je splatné do 8-eho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poistné platí.

 

Nemocenské poistenie
Platí dobrovoľne poistená osoba 4,4% z ňou určeného vymeriavacieho základu
najmenej 18,87 EUR
Dôchodkové poistenie-starobné
Platí dobrovoľne poistená osoba 18% z ňou určeného vymeriavacieho základu
najmenej 77,22 EUR
Dôchodkové poistenie-invalidné
Platí dobrovoľne poistená osoba 6% z ňou určeného vymeriavacieho základu
najmenej 25,74 EUR
Rezervný fond solidarity
Platí dobrovoľne poistená osoba 4,75% z ňou určeného vymeriavacieho základu
najmenej 20,37 EUR

 

Príklad: Ivan T. začal podnikať ako živnostník v marci roka 2016. Keďže platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v prvom roku podnikania je dobrovoľné, rozhodol sa ho neuhrádzať. RizikoNapriek úspore nákladov v prvom roku podnikania, v prípade dlhodobej choroby mu nebudú vyplácané nemocenské dávky, ktoré sú hradené z nemocenského poistenia.

 Autor: ZK

Posted in Živnostník.