Obchodné zmluvy medzi podnikateľmi

Na udržiavanie korektných vzťahov medzi podnikateľmi slúžia aj jasne upravené obchodné zmluvy, ktoré môžu pomôcť predísť prípadným nejasnostiam a konfliktom v budúcnosti. Preto je dobré venovať dostatočnú pozornosť obsahu zmluvy pred jej podpisom.

Ešte predtým, ako idete uzavrieť zmluvu s druhou stranou, preverte si finančnú situáciu potencionálneho obchodného partnera. Prostredníctvom internetu je už dnes možné zistiť, či má váš partner dlhy voči štátnym inštitúciám – sociálnej poisťovni či zdravotnej poisťovni, prípadne, či má podlžnosti na daniach. Už z týchto skutočností viete zhodnotiť jeho platobnú schopnosť vyplývajúcu z uzavretého obchodu. Takisto je vhodné overiť si skutočnosť, či druhá zmluvná strana nie je v likvidácii, konkurze či reštrukturalizácii – tieto informácie sú dostupné v Obchodnom vestníku.

 

 

Najčastejšie realizujú podnikatelia svoje obchody medzi sebou na základe objednávky a nie prostredníctvom uzavretej zmluvy, kde je jasne upravený predmet zmluvy, práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ako i sankcie vyplývajúce z porušenia povinností z titulu uzavretej zmluvy.V tejto súvislosti je dobré uvedomiť si, že v prípade objednávok sa na zmluvný vzťah vzťahujú zákonné ustanovenia vymedzené vo všeobecnosti alebo pre konkrétny typ zmluvy upravené v Obchodnom zákonníku. Na strane druhej pri zmluve šitej na mieru je možné si práva a povinnosti špecifikovať konkrétne. V praxi je možné stretnúť sa so zmluvami rozpísanými na niekoľko strán. Nie je však isté, že takto „rozpracovaná“ zmluva je dostatočne jasná pre obe zmluvné strany, resp. že dostatočne jasne upravuje vzájomný vzťah. Preto je vhodné jednoznačne upraviť pojmy, používať jednoduché a jasné formulácie, ktoré zamedzia rôznemu výkladu. Vhodné je venovať pozornosť i úprave povinností každej zo zmluvných strán, ako i úprave úrokov z omeškania, zmluvnej pokute, možnosti odstúpenia či spôsobu vypovedania zmluvy, v prípade porušenia povinnosti jednej zo zmluvných strán - je totiž možné, že zákon pri konkrétnom type zmluvy tieto skutočnosti neupravuje, a tak sa môže stať, že porušením zmluvnej povinnosti druhá zmluvná strana nebude nijakým spôsobom sankcionovaná.

Každá zmluva je dohodou dvoch alebo viacerých zmluvných strán. Preto je účelné vyjadriť sa v prípade nejasností či akýchkoľvek pripomienok k návrhu zmluvy predloženej jednou zmluvnou stranou a upraviť ju tak, aby bola dostatočne jasná a zrozumiteľná pre každého účastníka.

Autor: ZK

Posted in Zmluvy.