OBCHODNÉ PODMIENKY

logo
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Pergolari s.r.o.

 

čl. I.
Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (v ďalšom len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a objednávateľom pri objednaní služby prostredníctvom webového sídla www.pergolari.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom.
 2. Zmluva o poskytovaní služby je zmluva uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi poskytovateľom a objednávateľom podľa čl. II. týchto VOP a jej predmetom je poskytovanie služieb.
 3. Službou sa rozumejú všetky služby uvedené na webovom sídle www.pergolari.sk, ako aj s nimi súvisiace služby.
 4. Poskytovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť Pergolari s.r.o., so sídlom Agátová 6, 943 01 Štúrovo, IČO: 47558695, DIČ: 2023980453, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v oddieli Sro vo vložke č. 36209/N (v ďalšom len ako „poskytovateľ“). Poskytovateľ nie je platcom DPH.
 5. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky alebo telefonicky alebo osobne objedná službu alebo služby poskytované poskytovateľom prostredníctvom webového sídla www.pergolari.sk.
 6. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

čl. II.
Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb

 1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká dňom podpisu zmluvy o poskytovaní služieb obidvoma zmluvnými stranami. Podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb je doručenie podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb poskytovateľovi a uhradenie zálohovej faktúry za poskytnuté služby, ktorá zahŕňa 50% z ceny za poskytované služby a sumu za príslušné správne a súdne poplatky.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi poskytovateľom a objednávateľom sú tieto VOP platné v čase uzavretia zmluvy.
 3. Nezáväzná objednávka alebo iná forma nadviazania kontaktu s poskytovateľom sa považuje za žiadosť o zaslanie informácií ohľadne poskytovania služieb.

III.
Poskytovanie služby

 1. Ku dňu zverejnenia týchto VOP poskytovateľ poskytuje najmä služby uvedené na webovom sídle www.pergolari.sk.
 2. Pri službách ako sú založenie spoločností, zmeny v spoločnostiach, zrušenie a likvidácia spoločnosti, živnosť a iné služby zverejnené na webovom sídle www.pergolari.sk poskytuje poskytovateľ objednávateľovi služby na základne plnej moci objednávateľa na úkony smerujúce k riadnemu poskytnutiu služby, najmä na administratívne spracovanie dokumentov, poskytnutie súvisiacich konzultácii, obstaranie príslušných verejno-právnych oprávnení a pod.. Konzultačnými službami sa na účely týchto VOP nerozumie právne poradenstvo.
 3. Pri službách založenie spoločnosti, zmeny v spoločnostiach, zrušenie a likvidácia, živnosť objednávateľ vyhlasuje, že na majetok spoločníkov a konateľov nebol vyhlásený konkurz, alebo že návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku, a takisto objednávateľ vyhlasuje, že spoločníkom, konateľom a ani zodpovedným zástupcom nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti prevádzkovať živnosť.
 4. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými objednávateľom prostredníctvom webového sídla www.pergolari.sk alebo prostredníctvom e-mailu, telefonicky, osobne a pod. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, alebo ktoré obchádzajú všeobecne záväzné právne predpisy.
 5. Objednávateľ je povinný riadiť sa pokynmi poskytovateľa zverejnenými na internetovej stránke a/alebo doručenými e-mailom a/alebo inak oznámenými objednávateľovi, napr. telefonicky.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých dôležitých úkonoch pri poskytovaní služby.
 7. Objednávateľ zodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť údajov a informácií poskytnutých prostredníctvom internetovej stránky alebo iným spôsobom poskytovateľovi a vyhlasuje, že tieto údaje sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti.
 8. V prípade ako napr. doplnenie informácií a/alebo údajov potrebných pre splnenie povinností zo strany poskytovateľa, je objednávateľ povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť, a to bezodkladne na výzvu poskytovateľa.
 9. Ak sa vyžaduje podpis listín a/alebo dokumentov, objednávateľ sa zaväzuje takýto dokument a/alebo listiny vlastnoručne podpísať. Ak osoba oprávnená podpísať listiny a/alebo dokumenty nie je totožná s objednávateľom, zaväzuje sa objednávateľ zabezpečiť vlastnoručný podpis osoby oprávnenej na podpis listiny a/alebo dokumentov. Na dokumentoch, kde je potrebné overiť podpis a/alebo podpisy, je objednávateľ povinný na svoje náklady zabezpečiť overenie podpisov na notárskom úrade alebo matrike.
 10. Objednávateľ je povinný podpísanú dokumentáciu podľa predchádzajúceho odseku na svoje náklady zaslať poštou na adresu poskytovateľa, alebo ju inak doručiť poskytovateľovi.
 11. Objednávateľ nie je oprávnený vykonať bez vopred udeleného súhlasu poskytovateľa akékoľvek zmeny v dokumentácii vypracovanej poskytovateľom za účelom splnenia zmluvy o poskytovaní služieb.
 12. Objednávateľ berie na vedomie, že komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa realizuje najmä elektronicky a telefonicky. Z uvedeného dôvodu sa objednávateľ zaväzuje oznámiť poskytovateľovi platnú e-mailovú adresu a telefónne číslo, resp. ich zmenu počas platnosti zmluvy o poskytovaní služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla a z toho dôvodu nemožnosti komunikácie za účelom splnenia zmluvy o poskytovaní služieb. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne kontrolovať obsah svojho e-mailového konta. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ bude posielať dokumenty vo formáte .rtf a/alebo pdf, z uvedeného dôvodu sa objednávateľ a poskytovateľ zaväzujú zabezpečiť, aby softvérové a hardvérové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a/alebo čítať súbory v uvedených formátoch.
 13. Po riadnom ukončení poskytovania služby sa poskytovateľ zaväzuje doručiť objednávateľovi výstupnú dokumentáciu a/alebo dokumentáciu doručenú mu príslušnými štátnymi orgánmi a objednávateľ sa zaväzuje takúto dokumentáciu od poskytovateľa prevziať. V prípade, že zásielka nebude objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety prevzatá, uloží poskytovateľ zásielku u seba a objednávateľa o jej uložení e-mailom informuje, čím sa povinnosť poskytovateľa doručiť objednávateľovi zásielku považuje za splnenú.
 14. Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo obchodného mena spoločnosti, ktorej založenie a/alebo zmeny si objednal v referenciách poskytovateľa. Tento súhlas je objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese pergolariinfo@gmail.com.
 15. Poskytovanie služby podľa zmluvy o poskytovaní služby je skončené:
   1. dňom odoslania listín a/alebo dokumentov objednávateľovi, v prípade, že si objednávateľ objednal spracovanie a doručenie vzoru zmluvy a/alebo inej dokumentácie;

   2. dňom vzniku obchodnej spoločnosti, resp. dňom konečného odmietnutia vykonania zápisu spoločnosti, ak si objednávateľ objednal službu - založenie spoločnosti;

   3. dňom vykonania zápisu zmien v spoločnosti v príslušnom registri alebo dňom konečného odmietnutia takejto registrácie, ak si objednávateľ objednal službu – zmeny v spoločnosti;

   4. dňom vykonania výmazu spoločnosti z príslušného registra/zmeny zápisu v príslušnom registri alebo dňom konečného odmietnutia takéhoto výmazu/zmeny zápisu v registri, ak si objednávateľ objednal službu – zrušenie a likvidácia spoločnosti;

   5. dňom vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení, ak si objednávateľ objednal službu – živnosť;

   6. pri iných službách zverejnených na webovom sídle www.pergolari.sk je poskytnutie služby skončené podľa dohody medzi poskytovateľom a objednávateľom.

IV.
Dodanie služby a platobné podmienky

 1. Dodaním služby je poskytnutie služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služby spolu s príslušnou výstupnou dokumentáciou a/alebo verejno-právnymi dokumentami.
 2. Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 15 pracovných dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, alebo nie je na webovom sídle uvedené inak. Lehota na poskytnutie služby začína plynúť dňom doručenia kompletných podpísaných dokumentov a/alebo listín, ako aj dokumentov z príslušných štátnych orgánov potrebných na vykonanie služby (ako napr. potvrdenia, súhlasy a pod.) poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za predĺženie lehoty poskytnutia služby uvedenej v predchádzajúcom odseku v prípade, že dôjde k nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany príslušných štátnych orgánov; z dôvodu, že nastanú nečakané právne alebo iné skutočnosti, ktoré poskytovateľ nemohol vopred ovplyvniť, ako napríklad nesprávne uvedenie zápisu na listine vydanej štátnym orgánom; z dôvodu neoprávnene zamietnutého návrhu na zápis do obchodného registra a pod..
 4. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením si svojich povinností v zmysle týchto VOP alebo v zmysle pokynov poskytovateľa. V prípade, že objednávateľ neposkytne súčinnosť ani po výzve poskytovateľa, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť termín poskytnutia služby objednávateľovi z dôvodu množstva prijatých objednávok a je povinný o tejto skutočnosti objednávateľa bezodkladne informovať. V prípade, že objednávateľ nemá záujem na neskoršom poskytnutí služby, je oprávnený jednostranne od zmluvy odstúpiť; odstúpením zmluva zaniká v momente, keď je prejav vôle doručený poskytovateľovi.
 6. Ceny služieb uvádzané pri jednotlivo špecifikovanej službe a/alebo v cenníku uvedenom na webovom sídle sú platné v čase objednania služby.
 7. Cena pri službách, pri ktorých nie je možné vopred stanoviť presnú cenu, sa spravuje dohodou medzi poskytovateľom a objednávateľom, pričom objednávateľ je vopred informovaný o cene za ním vybranú službu.
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny služieb uvedené na webovom sídle www.pergolari.sk, pričom nové ceny sú platné dňom ich uverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
 9. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi alikvotnú časť ceny za objednané služby na základe zálohovej faktúry vystavenej poskytovateľom. Alikvotná časť ceny sa skladá z 50% z ceny za objednané služby a príslušných správnych a/alebo súdnych poplatkov. Pripísaním finančných prostriedkov na účet poskytovateľa sa zmluva o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom stáva účinnou.
 10. Poskytovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru objednávateľovi do 15 dní odo dňa dodania služby. Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.
 11. Cena za služby je uvedená bez DPH. Poskytovateľ nie je platcom DPH. Cena pri službách – založenie spoločnosti, zmeny v spoločnostiach, zrušenie a likvidácia spoločnosti, živnosť sú vyčíslené vrátane príslušných správnych a súdnych poplatky stanovených za elektronické služby verejnej správy (elektronické podanie). V prípade, ak si klient objedná iné ako elektronické podanie, zaväzuje sa uhradiť: súdny poplatok v plnej výške, sumu za overovanie potrebného počtu rovnopisov a podpisov na dokumentácii.

V.
Reklamácia

 1. Objednávateľ je oprávnený reklamovať objednanú službu u poskytovateľa, pričom v reklamácii je povinný uviesť číslo zmluvy o poskytovaní služby, dôvod reklamácie, prípadne iné informácie a takúto reklamáciu poslať písomne na e-mailovú adresu pergolariinfo@gmail.com alebo poštou na adresu sídla poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ vybaví reklamáciu spravidla do 30-tich pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie.

VI.
Vylúčenie zodpovednosti

 1. Služby poskytované poskytovateľom nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. - zákona o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu poskytovateľ zabezpečí objednávateľovi právnu pomoc prostredníctvom spolupracujúceho advokáta.
 2. Články a/alebo príspevky uverejnené na webovom sídle www.pergolari.sk sú chránené autorským zákonom.

VII.
Zmena a zrušenie zmluvy

 1. Zmluvu o poskytovaní služieb je možné meniť a dopĺňať iba na základe písomne vyhotoveného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
 2. Zmluvu o poskytovaní služieb môžu zmluvné strany ukončiť vzájomnou dohodou o jej skončení.
 3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac odo dňa doručenia alebo preukázateľného neprevzatia výpovede druhou zmluvnou stranou. Doručením, resp. neprevzatím výpovede dochádza k ukončeniu poskytovania služieb, pričom poskytovateľ vystaví objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru za už poskytnuté služby vykonané v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb. V prípade, že cena služieb poskytnutých do času doručenia výpovede druhej zmluvnej strane presahuje hodnotu objednávateľom zaplatenej zálohy, je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi doplatok ceny za poskytnuté služby.
 4. V prípade, že poskytovateľ ešte nezačal plniť poskytnutie služby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek od uzatvorenia zmluvy až do doby, kým poskytovateľ toto poskytnutie nezačal plniť. Odstúpenie sa stáva účinným dňom doručenia odstúpenia poskytovateľovi.
 5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby po jej vzniku písomne alebo e-mailom, ak objednávateľ ani po výzve poskytovateľa bezodkladne neodstráni prípadne nedostatky alebo chybne vyplnené údaje vo formulári zaslanom objednávateľovi, alebo ak zistí, že objednávateľ uviedol vo formulári nepravdivé údaje, alebo ak poskytovateľ dodatočne zistí, že nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie služby.
 6. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy poskytovateľom z dôvodu podľa ods. 5. tohto článku a poskytovateľ už začal plniť poskytnutie služby, nemá objednávateľ právo na vrátenie čiastočnej úhrady ceny uhradenej na základe poskytovateľom vystavenej zálohovej faktúry. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy poskytovateľom a poskytovateľ nezačal plniť poskytnutie služby, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi ním čiastočne uhradenú cenu za služby najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia objednávateľovi.

VIII.
Osobitné ustanovenia pri spotrebiteľovi

 1. Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služby. 
 2. Objednávateľ - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú poskytovateľ začína plniť so súhlasom objednávateľa - spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stanovenej v §4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Objednávateľ - spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb.
 4. Ak objednávateľ - spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb, pričom pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa §4 ods. 6. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinný uhradiť poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb a poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi – spotrebiteľovi prijatú cenu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia poskytovateľovi.
 5. V prípade, že objednávateľ - spotrebiteľ má pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli zo strany poskytovateľa porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, PO BOX 49A, 950 50 Nitra 1, tel.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax: 037/7720 024, e-mail: nr@soi.sk.

IX.
Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ je oprávnený získavať, zhromažďovať a spracúvať osobné údaje objednávateľa, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej objednávateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s objednávateľom, pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutoční na žiadosť objednávateľa.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje poskytnuté objednávateľom len v takom rozsahu, v akom sú potrebné výlučne za účelom poskytnutia služby na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Poskytovateľ je oprávnený uchovávať predmetné osobné údaje počas 10 rokov odo dňa ich poskytnutia. Okrem vedome a dobrovoľne poskytnutých údajov, poskytovateľ nespracúva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o objednávateľovi. Akékoľvek údaje, ktoré objednávateľ poskytne, slúžia výhradne na účely poskytnutia objednaných služieb.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje objednávateľa tretím osobám, s výnimkou sprostredkovateľa spravujúceho webovú stránku www.pergolari.sk a osôb, ktorým poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné za účelom poskytnutia služieb.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch objednávateľa a ďalších osôb, ktoré mu boli zverené, ako i sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s poskytovaním služby, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri poskytovaní služby.
 5. Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním služby objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol poskytovateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich získavaním, zhromažďovaním, spracúvaním a uchovávaním v evidencii poskytovateľa. Objednávateľ súhlasí so sprístupňovaním a poskytovaním osobných údajov štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas je daný na dobu neurčitú. Prejav súhlasu je dobrovoľný a objednávateľ ho môže kedykoľvek odvolať, písomne listom na adresu poskytovateľa alebo e-mailom na e-mail pergolariinfo@gmail.com. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

X.
Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, pričom zmeny alebo doplnky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach www.pergolari.sk.
 2. Objednávateľ a/alebo návštevník webového sídla www.pergolari.sk vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, ich obsahu porozumel, a že s nimi bez výhrad súhlasí.
 3. Tieto VOP sa stávajú platnými a účinným dňom ich zverejnenia na web stráne www.pergolari.sk t.j. dňom 28.10.2015.
 4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /Obchodný zákonník/ a zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 5. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, PO BOX 49A, 950 50 Nitra 1, tel.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax: 037/7720 024, e-mail: nr@soi.sk.

Tieto VOP sú platné od 01.02.2016

Všeobecné obchodné podmienky vypracovala spoločnosť Pergolari s.r.o.