Novinky pri daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

Od januára 2016 bude daňovník podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, a nie podľa miesta evidencie vozidla. Aj toto je jedna z noviniek - popri zjednotených sadzbách, či zavedení jednotného čísla účtu - vyplývajúca zo zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel.

Týmto zákonom sa zjednotili ročné sadzby, ktoré sú upravené v prílohe č. 1 predmetného zákona. Podľa veku vozidla sa sadzby dane znižujú alebo zvyšujú. Predmetné zníženie resp. zvýšenie ročnej sadzby je dôvodovou správou deklarované ako zavedenie ekologického prvku v zdaňovaní vozidiel na základe ich veku.

kolesoRočná sadzba dane sa zníži:

o 25% počas prvých 3 rokov od prvej evidencie vozidla,

o 20% počas nasledujúcich 3 rokov,

o 15% počas nasledujúcich ďalších 3 rokov.

Po uplynutí 9 rokov od prvej evidencie vozidla po dobu ďalších 3 rokov (teda až do 12 roku „veku“ vozidla) platí sadzba podľa prílohy č. 1 zákona.

Ročná sadzba dane sa zvýši o:
o 10% počas 13 roku „veku“ vozidla
o 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 13 rokov od prvej evidencie.

 

Komu a za akých podmienok vzniká povinnosť platiť daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel, známa v minulosti aj ako „cestná daň“ sa platí za vozidlo, ktoré:

  • je evidované v Slovenskej republike; /Za vozidlo evidované v inom štáte používané na podnikateľské účely na Slovensku sa daň neplatí./

  • používa sa na podnikateľské účely alebo za účelom dosahovania príjmov z podnikania; /Podnikaním alebo dosahovaním príjmov z podnikania sa v širšom slova zmysle rozumie vykonávanie podnikateľskej činností obchodných spoločnosti, živnostníka, dosahovanie príjmov športovcami, umelcami, advokátmi a pod./

  • a patrí do kategórie L, M, N a O. /V roku 2016 sa bude daň platiť po prvý krát i za motorové vozidlá kategórie L, kde patria napr. motocykle, trojkolky./

Povinnosť platiť daň vznikne medzi inými fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá

  • je držiteľom vozidla a používa vozidlo evidované v SR na podnikanie v rámci podnikateľskej činnosti alebo na dosahovanie príjmu;

  • vozidlo používa na podnikanie, ale nie je držiteľom vozidla, pričom držiteľ vozidla nepoužíva vozidlo na podnikateľské účely /syn používa otcove auto pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, pričom otec nepodniká/

  • je zamestnávateľom, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi, ktorý použil svoje vozidlo na pracovnú cestu, pričom toto vozidlo nie je používané na podnikanie.

Oslobodené od dane sú vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe.

Autor: ZK

Posted in Dane.