Konateľ ako štatutár a zamestnanec spoločnosti

V praxi je často mylná predstava o tom, že konateľ spoločnosti je zároveň aj zamestnancom spoločnosti. Je potrebné rozlišovať medzi konateľom a zamestnancom spoločnosti, a to nielen z dôvodu, že jeden vzťah sa riadi obchodným zákonníkom a druhý zákonníkom práce, ale i z  práv a povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu, z dôvodu spôsobu odmeňovania, resp. odvodových povinností vyplývajúcich  z výkonu funkcie konateľa alebo pracovnoprávneho vzťahu. 

Konateľ ako štatutárny orgán

Konateľ je v prvom rade štatutárnym orgánom spoločnosti oprávneným konať v mene spoločnosti. Samotný vzťah konateľa a obchodnej spoločnosti je obchodno-právnym vzťahom, ktorý sa riadi Obchodným zákonníkom. Vzťah medzi konateľom a spoločnosťou je upravený buď mandátnou zmluvou alebo zmluvou o výkone funkcie konateľa. Pri posudzovaní,  či voliť mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa, je rozhodujúce, či má byť  funkcia konateľa odplatná s odmenou alebo bezodplatná, t.j. bez nároku na odmenu. Toto je dôležité najmä v prvých rokoch existencie spoločnosti, kedy sa spoločnosti usiluje udržať svoje výdavky na minime. 

 

konateľ spoločnostiV prípade, že má byť funkcia konateľa vykonávaná za určitú odmenu /pravidelnú alebo nepravidelnú/, uzatvorí konateľ a spoločnosť písomnú zmluvu o výkone funkcie konateľa, ktorú valné zhromaždenie spoločnosti musí schváliť. V prípade, že konateľ bude vykonávať svoju funkciu bez nároku na odmenu, použijú sa ustanovenia mandátnej zmluvy, ktorá v tomto prípade nemusí byť uzatvorená písomne. 

Konateľ ako zamestnanec spoločnosti

Okrem vyššie uvedeného obchodno-právneho vzťahu môže byť konateľ aj zamestnancom spoločnosti, najmä v prípadoch, že zastáva v spoločnosti riadiacu alebo inú funkciu, napr. konateľ je zároveň riaditeľom alebo manažérom spoločnosti alebo obchodným zástupcom či administratívnym pracovníkom a i.. V tom prípade ide o pracovnoprávny pomer založený na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy alebo dohody, ktorý sa riadi zákonníkom práce, a teda konateľovi je v takom prípade vyplácaná ako zamestnancovi spoločnosti mzda, pričom na neho platia aj ustanovenia o minimálnej mzde.

 

 

Nič nebráni tomu, aby bol konateľ zároveň aj zamestnancom spoločnosti. V takomto prípade mu bude vyplácaná odmena ako štatutárnemu orgánu za výkon jeho funkcie (môže byť vyplácaná pravidelne alebo nepravidelne) a zároveň mu bude vyplácaná mzda ako zamestnancovi spoločnosti, s ktorým má spoločnosť uzavretú pracovnú zmluvu v zmysle zákonníka práce. Obidve však zo sebou nesú povinnosť platiť odvody. V praxi sa často stáva, že spoločnosti v prvých rokoch svojho podnikania znižujú prvotné výdavky, a to i s ohľadom na spôsob odmeňovania konateľa. I z uvedeného dôvodu je podstatné, ako sa nastaví spôsob vyplácania - t.j. či bude konateľ vyplácaný na základe pracovnej zmluvy /ako zamestnanec spoločnosti/, alebo bude odmeňovaný /pravidelne alebo nepravidelne/ na základe obchodno-právneho vzťahu so spoločnosťou. Výška odvodov pri tom ktorom odmeňovaný je rozdielna. Prehľad odvodov na rok 2016 pre konateľa nájdete TU.

Autor: ZK

 

Posted in Obchodné spoločnosti, Odvody.