Daňové priznanie

Služby, ktoré ponúkame  

Daňové priznanie k dani z príjmu FO od 35 EUR
  Mám záujem  

Daňové priznanie k dani z príjmu PO 200 EUR
  Mám záujem

Daňové priznanie k dani z motorového vozidla 15 EUR
  Mám záujem

Cenník spracovania daňových priznaní pre FO si môžete stiahnuť TU.

 

 

Daň z príjmu

Čo je daň z príjmu
daň z prímu je priamou daňou, ktorá zaťažuje väčšinu príjmov fyzických aj právnických osôb. V slovenskom právnom poriadku je upravená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje zároveň aj spôsob platenia a vyberania dane.Predmetom dane z príjmov sú príjmy a výnosy daňovníkov, ako aj nakladanie s majetkom daňovníkov.

Kto je daňovníkom
Daňovníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá má príjmy podliehajúce zdaneniu. Daňovníci sa rozdeľujú do dvoch kategórií, a to a) daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou – daňoví rezidenti a b) daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – daňoví nerezidenti. Daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú fyzické osoby majúce na území SR trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiavajú a právnické osoby majúce na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Za obvyklé zdržiavanie sa na území SR sa považuje lehota aspoň 183 dní v kalendárnom roku. Miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych a dozorných orgánov právnickej osoby. Podmienkou je, aby takéto miesto bolo zapísané v obchodnom registri.

Sadzba dane
19% zo základu dane fyzickej osoby, ktorá nepresiahne 176,8 násobok sumy platného životného mimina vrátane; 25% zo základu dane fyzickej osoby, ktorá presiahne 176,8 násobok sumy platného životného minima; 22% zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu

 

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel
Zdaňovanie motorových a prípojných vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorý ustanovuje, ktoré kategórie vozidiel podliehajú dani z motorových vozidiel.  Kategorizáciu motorových vozidiel obsahuje príloha č. 1 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek učených pre tieto vozidlá.