dane a odvody pri predaji nehnuteľností

Dane a odvody pri predaji nehnuteľností

Vlastníte nehnuteľnosť a chystáte sa ju predať alebo kúpiť? Alebo ste nehnuteľnosť zdedili? Viete aké povinnosti má predávajúci a kupujúci vo vzťahu k štátu? Aký je rozdiel medzi daňou z predaja nehnuteľností a daňou z nehnuteľností? A čo odvodové povinnosti predávajúceho... 

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Ak predáte akúkoľvek nehnuteľnosť, tak váš príjem z tohto predaja je považovaný za ostatné príjmy v zmysle §8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov a z toho vám vyplýva povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Platí to však len v tom prípade, ak tento príjem nie je od dane oslobodený a presiahol za zdaniteľné obdobie polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane, za rok 2015 to teda musí byť suma prevyšujúca 1 901,67 eura. dane a odvody pri predaji nehnuteľnostíZákladným pravidlom pre posúdenie toho, či je príjem z predaja nehnuteľností od dane oslobodený, je lehota trvania vlastníckeho práva, ktorú zákon stanovuje na 5 rokov. Teda ak ste vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, alebo ste nehnuteľnosť zdedili v priamom rade pred viac ako piatimi rokmi pred predajom, z takéhoto príjmu daň neplatíte. Rovnaká lehota musí uplynúť aj od doby vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti priznáva a platí predávajúci nehnuteľnosti. Ak ste teda v roku 2015 predali nehnuteľnosť a príjem z tohto predaja nie je od dane oslobodený, musíte do konca marca roku 2016 podať daňové priznanie a v tejto lehote aj daň zaplatiť. Daňové priznanie je treba podať na príslušnom daňovom úrade. Daň sa však neplatí z celkovej kúpnej ceny. Daňový základ si môžete znížiť o výdavky, ktoré ste na nehnuteľnosť preukázateľne vynaložili. Sem patrí predovšetkým kúpna cena, za ktorú ste ju nadobudli a prípadné výdavky na rekonštrukciu.

 

 

Predaj nehnuteľnosti a zdravotné odvody

Povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie sa vzťahuje na tie príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré nie sú oslobodené od platenia dane z príjmu. Takže, ak vám vznikne ako predávajúcemu povinnosť platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, budete musieť z tejto sumy zaplatiť aj zdravotné odvody. Pri platení zdravotných odvodov sa obdobne ako pri dani z príjmov vychádza z predajnej ceny nehnuteľnosti zníženej o výdavky preukázateľne vynaložené na jej obstaranie a prípadné iné preukázateľné výdavky. Takto zistíte tzv. vymeriavací základ, z ktorého si vypočítate sumu poistného, ktorej výška je 14 % z vymeriavacieho základu. Celkovo bude príjem predávajúceho z predaja nehnuteľnosti znížený o 33 %, čo je dobré zobrať do úvahy pred tým, ako stanovíte predajnú cenu.

Daň z nehnuteľností

Úplne inou kategóriou je daň z nehnuteľností, ktorá patrí medzi miestne dane a jej správu vykonávajú obce a mestá, na ktorých území sa nehnuteľnosť nachádza. Na rozdiel od dane z príjmu túto daň platí nadobúdateľ nehnuteľnosti, teda kupujúci, ktorý je povinný podať daňové priznanie do konca januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom nehnuteľnosť nadobudol. Výšku tejto dane upravujú obce a mestá všeobecne záväzným nariadením, takže sa môže líšiť v závislosti od toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak teda kúpite nehnuteľnosť, je potrebné zájsť na príslušné oddelenie obecného alebo mestského úradu a podať priznanie. Následne vám príslušný úrad zašle výmer, na základe ktorého budete každoročne uhrádzať daň z nehnuteľnosti. Aby ste mali dobrý pocit z uskutočneného obchodu a istotu, že vás v budúcnosti nemôže prekvapiť daňová kontrola, obráťte sa pred predajom na nás.

Autor: KP

 

Posted in Nehnuteľnosti.