Zmluva s účtovníkom – áno alebo nie?

Ste živnostník alebo spoločnosť a vaše účtovníctvo vedie externá spoločnosť? Je potrebné, aby medzi vami a účtovníkom, resp. účtovnou spoločnosťou bol zmluvne upravený vzťah? Za účtovníctvo zodpovedá účtovná jednotka bez ohľadu na to, či účtovníctvo spracúva jej zamestnanec alebo externá osoba. Zodpovednosti voči tretím osobám za akékoľvek nedostatky sa účtovná jednotka zbaviť nevie. Vie si však […]

účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

Podľa §9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať: A) Podnikatelia, ktorým to umožňuje osobitný predpis Týmto osobitným predpisom je Obchodný zákonník, konkrétne jeho § 37, ktorý ustanovuje, že v sústave jednoduchého účtovníctva účtujú o príjmoch a výdavkoch, o obchodnom majetku, ako aj o záväzkoch podnikatelia, ktorí […]