Konateľ ako štatutár a zamestnanec spoločnosti

V praxi je často mylná predstava o tom, že konateľ spoločnosti je zároveň aj zamestnancom spoločnosti. Je potrebné rozlišovať medzi konateľom a zamestnancom spoločnosti, a to nielen z dôvodu, že jeden vzťah sa riadi obchodným zákonníkom a druhý zákonníkom práce, ale i z  práv a povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu, z dôvodu spôsobu odmeňovania, resp. […]

Zakladanie s.r.o. od roku 2016 opäť ľahšie

Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným sa s účinnosťou novely obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri zjednoduší! Pre zakladajúcich spoločníkov odpadá povinnosť splatiť vklady alebo ich časti na osobitný účet vedený v banke. Opäť bude možné vložiť vklad do pokladnice spoločnosti tak, ako tomu bolo do 30. novembra 2013.  Čítať ďalej…→