Konateľ ako štatutár a zamestnanec spoločnosti

V praxi je často mylná predstava o tom, že konateľ spoločnosti je zároveň aj zamestnancom spoločnosti. Je potrebné rozlišovať medzi konateľom a zamestnancom spoločnosti, a to nielen z dôvodu, že jeden vzťah sa riadi obchodným zákonníkom a druhý zákonníkom práce, ale i z  práv a povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu, z dôvodu spôsobu odmeňovania, resp. […]

Musím alebo nemusím podať daňové priznanie?

Onedlho prichádza čas podania daňového priznania. Viete, či aj vy máte povinnosť podať daňové priznanie  a ako máte postupovať? Nižšie Vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky ohľadom daňového priznania k dani z príjmu.Musím podať daňové priznanie? Daňové priznanie je povinný podať každý, koho celkové zdaniteľné príjmy v roku 2015 presiahli 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu […]

Podnikáte? Viete, aké interné smernice musíte mať, aby ste sa vyhli pokutám?

Interné (vnútropodnikové) smernice sú interné dokumenty, ktoré stanovujú jednotné pravidlá, postupy a pokyny pri konkrétnej činnosti. Interné smernice, ktoré by nemali chýbať v dokumentácii podnikateľského subjektu sú najmä: účtovná smernica, bezpečnostná dokumentácia, registratúrny plán, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarne poplachové […]

Zakladanie s.r.o. od roku 2016 opäť ľahšie

Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným sa s účinnosťou novely obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri zjednoduší! Pre zakladajúcich spoločníkov odpadá povinnosť splatiť vklady alebo ich časti na osobitný účet vedený v banke. Opäť bude možné vložiť vklad do pokladnice spoločnosti tak, ako tomu bolo do 30. novembra 2013.  Čítať ďalej…→

Zmluva s účtovníkom – áno alebo nie?

Ste živnostník alebo spoločnosť a vaše účtovníctvo vedie externá spoločnosť? Je potrebné, aby medzi vami a účtovníkom, resp. účtovnou spoločnosťou bol zmluvne upravený vzťah? Za účtovníctvo zodpovedá účtovná jednotka bez ohľadu na to, či účtovníctvo spracúva jej zamestnanec alebo externá osoba. Zodpovednosti voči tretím osobám za akékoľvek nedostatky sa účtovná jednotka zbaviť nevie. Vie si však […]

Novinky pri daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

Od januára 2016 bude daňovník podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, a nie podľa miesta evidencie vozidla. Aj toto je jedna z noviniek – popri zjednotených sadzbách, či zavedení jednotného čísla účtu – vyplývajúca zo zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. […]

dane a odvody pri predaji nehnuteľností

Dane a odvody pri predaji nehnuteľností

Vlastníte nehnuteľnosť a chystáte sa ju predať alebo kúpiť? Alebo ste nehnuteľnosť zdedili? Viete aké povinnosti má predávajúci a kupujúci vo vzťahu k štátu? Aký je rozdiel medzi daňou z predaja nehnuteľností a daňou z nehnuteľností? A čo odvodové povinnosti predávajúceho… Čítať ďalej…→

Obchodné zmluvy medzi podnikateľmi

Na udržiavanie korektných vzťahov medzi podnikateľmi slúžia aj jasne upravené obchodné zmluvy, ktoré môžu pomôcť predísť prípadným nejasnostiam a konfliktom v budúcnosti. Preto je dobré venovať dostatočnú pozornosť obsahu zmluvy pred jej podpisom.Ešte predtým, ako idete uzavrieť zmluvu s druhou stranou, preverte si finančnú situáciu potencionálneho obchodného partnera. Prostredníctvom internetu je už dnes možné zistiť, […]

Prenajímam byt, ako mám postupovať?

Vlastníte byt a chystáte sa ho dať do prenájmu? Máte na výber – buď uzatvoríte zmluvu s nájomcom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Výber je vždy na dohode zmluvných strán – prenajímateľa a nájomcu. Čítať ďalej…→

Minimálna mzda na rok 2016

Minimálna mzda je najnižšia možná cena práce, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi – ide o nástroj sociálnej ochrany zamestnancov. Na rok 2016 bola minimálna mzda stanovená vo výške 405 eur mesačne a pre zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou 2,328 eura za každú odpracovanú  hodinu. Čo by sme mali vedieť o minimálnej mzde? Čítať ďalej…→