Zakladanie s.r.o. od roku 2016 opäť ľahšie

Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným sa s účinnosťou novely obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri zjednoduší! Pre zakladajúcich spoločníkov odpadá povinnosť splatiť vklady alebo ich časti na osobitný účet vedený v banke. Opäť bude možné vložiť vklad do pokladnice spoločnosti tak, ako tomu bolo do 30. novembra 2013.  Čítať ďalej…→

Zmluva s účtovníkom – áno alebo nie?

Ste živnostník alebo spoločnosť a vaše účtovníctvo vedie externá spoločnosť? Je potrebné, aby medzi vami a účtovníkom, resp. účtovnou spoločnosťou bol zmluvne upravený vzťah? Za účtovníctvo zodpovedá účtovná jednotka bez ohľadu na to, či účtovníctvo spracúva jej zamestnanec alebo externá osoba. Zodpovednosti voči tretím osobám za akékoľvek nedostatky sa účtovná jednotka zbaviť nevie. Vie si však […]

Novinky pri daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

Od januára 2016 bude daňovník podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, a nie podľa miesta evidencie vozidla. Aj toto je jedna z noviniek – popri zjednotených sadzbách, či zavedení jednotného čísla účtu – vyplývajúca zo zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. […]

Obchodné zmluvy medzi podnikateľmi

Na udržiavanie korektných vzťahov medzi podnikateľmi slúžia aj jasne upravené obchodné zmluvy, ktoré môžu pomôcť predísť prípadným nejasnostiam a konfliktom v budúcnosti. Preto je dobré venovať dostatočnú pozornosť obsahu zmluvy pred jej podpisom.Ešte predtým, ako idete uzavrieť zmluvu s druhou stranou, preverte si finančnú situáciu potencionálneho obchodného partnera. Prostredníctvom internetu je už dnes možné zistiť, […]

Prenajímam byt, ako mám postupovať?

Vlastníte byt a chystáte sa ho dať do prenájmu? Máte na výber – buď uzatvoríte zmluvu s nájomcom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Výber je vždy na dohode zmluvných strán – prenajímateľa a nájomcu. Čítať ďalej…→

Minimálna mzda na rok 2016

Minimálna mzda je najnižšia možná cena práce, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi – ide o nástroj sociálnej ochrany zamestnancov. Na rok 2016 bola minimálna mzda stanovená vo výške 405 eur mesačne a pre zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou 2,328 eura za každú odpracovanú  hodinu. Čo by sme mali vedieť o minimálnej mzde? Čítať ďalej…→

účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

Podľa §9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať: A) Podnikatelia, ktorým to umožňuje osobitný predpis Týmto osobitným predpisom je Obchodný zákonník, konkrétne jeho § 37, ktorý ustanovuje, že v sústave jednoduchého účtovníctva účtujú o príjmoch a výdavkoch, o obchodnom majetku, ako aj o záväzkoch podnikatelia, ktorí […]