podnikatelia a koncesionárske poplatky

Aj podnikatelia musia platiť koncesionárske poplatky

Máte obchodnú spoločnosť alebo podnikáte ako živnostník? Viete, kedy máte povinnosť platiť koncesionárske poplatky, v akej výške a čo vás čaká, ak ich nezaplatíte?

 

Kedy je podnikateľ povinný platiť koncesionárske poplatky

Koncesionárske poplatky platia fyzické osoby (ktoré odoberajú elektrinu v domácnosti), ale aj zamestnávatelia (obchodné spoločnosti a živnostníci), ktorí zamestnávajú viac ako 2 zamestnancov.
Koncesionárske poplatky sú platby za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Spoločnosť alebo živnostník je povinný ich platiť, keď zamestnáva viac ako dvoch zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy. Dohodári pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej činnosti sa za zamestnancov na účely platenia koncesionárskych poplatkov NEPOVAŽUJÚ. Avšak zamestnankyňa, ktorá je toho času na materskej dovolenke, pričom má so spoločnosťou alebo živnostníkom uzavretú pracovnú zmluvu, sa do celkového počtu zamestnancov započítava, na rozdiel od zamestnanca na rodičovskej dovolenke, ktorý sa do celkového počtu zamestnancov nezapočítava.

 

POZOR!povinnosť platiť koncesionárske poplatky vznikne aj vtedy, ak vo firme nie je rádio alebo televízor, nakoľko povinnosť platiť sa viaže na počet zamestnancov zamestnaných na základe pracovnej zmluvy.

 

Vznik povinnosti = zamestnávam troch a viac zamestnancov 

podnikatelia a koncesionárske poplatkyPovinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká spoločnosti alebo živnostníkovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol zaevidovaný tretí zamestnanec. V tomto prípade je zamestnávateľ povinný prihlásiť sa do 30-tich dní od vzniku povinnosti za platiteľa koncesionárskych poplatkov. Nato slúži online prihláška, ktorú nájdete na: https://uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia/prihlasenie. V prihláške si zamestnávateľ zvolí periodicitu platenia koncesionárskych poplatkov, ktoré môže uhrádzať buď mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.

 

Príklad: Dňa 15.marca nastúpil do spoločnosti tretí zamestnanec na základe uzavretej pracovnej zmluvy. Nástupom tretieho zamestnanca do pracovného pomeru vzniká spoločnosti ako zamestnávateľovi povinnosť platiť koncesionárske poplatky. Pred tým však ako ich začne uhrádzať, je spoločnosť povinná sa do 30-tich dní /ktoré sa počítajú od 15. marca/ prihlásiť sa za platiteľa koncesionárskych poplatkov. Povinnosť platiť koncesionárske poplatky, v tomto prípade vo výške 4,64 EUR, vzniká od 1. apríla. 

 

Zánik povinnosti = zamestnávam menej ako 3 zamestnancov

Zmenu počtu zamestnancov je potrebné oznámiť RTVS, ak má vplyv na zmenu výšky uhrádzaných platieb, teda ak sa zamestnávateľovi zníži alebo zvýši sumu úhrady.
 Ak spoločnosť alebo živnostník bol platiteľom koncesionárskych poplatkov z dôvodu, že spĺňal zákonnú požiadavku zamestnávania 3 a viacej zamestnancov na základe pracovnej zmluvy, pričom v priebehu kalendárneho mesiaca u neho došlo k zníženiu počtu zamestnancov na dvoch, nie je ďalej povinný platiť koncesionárske poplatky. Je však povinný to oznámiť spoločnosti RTVS v termíne do 30 dní odo dňa, keď došlo k tejto skutočnosti a zároveň sa odhlásiť z platenia úhrad vyplnením online formulára nachádzajúceho sa na stránke RTVS https://uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia/odhlasenie.

Príklad: Podľa evidencie zamestnáva spoločnosť v apríli troch zamestnancov. Dňa 16. apríla uzavrel zamestnávateľ s jedným so svojich zamestnancov dohodu o skončení pracovného pomeru, na základe ktorej bol pracovnoprávny vzťah ukončený k tomu istému dňu. T.j. zamestnanec 17. apríla už nie je zamestnancom spoločnosti, a teda zamestnávateľovi zaniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky 1. mája.

 

Koncesionárske poplatky ako daňovo uznateľný výdavok

Samotné úhrady koncesionárskeho poplatku sú daňovým výdavkom, ktoré si spoločnosť alebo živnostník môže zahrnúť do nákladov. Výška koncesionárske poplatku závisí od počtu zamestnaných zamestnancov. 

 Sadzba poplatku 
 Počet zamestnancov 
4,64 EUR
od 3 do 9 zamestnancov
18,58 EUR
od 10 do 49 zamestnancov
79,66 EUR
od 50 do 249 zamestnancov
199,16 EUR
od 250 do 999 zamestnancov
464,71 EUR
od 1 000 a viac zamestnancov

"Pokuty za nezaplatenie koncesionárskeho poplatku nie sú daňovo uznateľným výdavkom"

 

Neplatenie koncesionárskych poplatkov a pokuty

Zamestnávate viac ako troch zamestnancov, ale koncesionárske poplatky z nejakého dôvodu neplatíte? Pokuta vás môže dobehnúť! Na účely kontroly počtu zamestnancov je totiž Sociálna poisťovňa povinná poskytnúť spoločnosti RTVS potrebnú súčinnosť. Neplatenie koncesionárskych poplatkov nesie so sebou dodatočné uhradenie koncesionárskych poplatkov, zaplatenie pokuty, prípadne zaplatenie súdnych a exekučných nákladov, ktoré boli vynaložené za účelom vymoženie neuhradených platieb. Výška pokuty závisí od počtu zamestnancov a pohybuje sa v rozmedzí od 33,- EUR do 166,- EUR.

 Autor: zk

 

Posted in Nezaradené, Obchodné spoločnosti, Živnostník.